Skoldatatek 2016

Målet med skoldatatekssatsningen är att hitta fungerande former för funktionen Skoldatatek i Höörs kommuns grundskolor. Vårt skoldatatek är en stödfunktion för specialpedagoger, lärare och elever kring IT-verktyg och stöd.
Mål med Skoldatatek:

Elever med NPF, läs- och skrivsvårigheter och dyslexi ska få tillgång till och kunskap om de kompensatoriska hjälpmedel de kan använda för att nå målen. Målet med Skoldatateket är att dessa elever lättare ska få tillgång till IT-stöd i undervisningen. Tekniken ska både hjälpa dem i skolarbetet och bidra till att de blir inkluderade i undervisningen i sin klass. Skolpersonal ska få kunskap om hur man kan använda IT för att ge eleverna bästa möjliga stöd.

Skoldatateket ska:

  • vara en naturlig del av kommunens elevstöd
  • medverka till att stimulera och utveckla inkluderande lösningar för elever i behov av särskilt stöd (och extra anpassningar) så att de blir delaktiga i sitt eget lärande
  • ge en fördjupad specialpedagogisk kompetens om hur man med hjälp av IT-baserade verktyg kan skapa stimulerande lärandesituationer för elever i behov av särskilt stöd (och extra anpassningar)
  • erbjuda skolpersonal möjlighet att prova alternativa verktyg och pedagogisk programvara före inköp
  • utvärdera nyheter och sprida information om IT i lärandet för målgruppen
  • samverka med berörda intresseorganisationer och föräldrar samt SPSM, Skolverket samt vid behov med övriga aktörer